Go to top

Algemene Inkoopvoorwaarden

Hoe wij diensten van derden waarborgen

SimpleLight Maakt De Keuze Voor Energiezuinige Verlichting Makkelijker|Eenvoudig|Simpel!

1. Begripsomschrijvingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

AIV: de algemene inkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op en deel uitmaken van de overeenkomst;

Diensten: de door de Opdrachtnemer op basis van de overeenkomst ten behoeve van SimpleLight te verrichten werkzaamheden;

Informatiedragers: papieren documenten en/of dragers van digitale informatie, waarop de prestaties/resultaten van de Opdrachtnemer aan SimpleLight ter beschikking worden gesteld;

Levering(en): de door de Opdrachtnemer op basis van de overeenkomst ten behoeve van SimpleLight te leveren Prestatie(s);

Opdrachtnemer: de contractuele wederpartij van SimpleLight; SimpleLight

Overeenkomst(en): de overeenkomst(en) onder bezwarende titel tussen SimpleLight en de Opdrachtnemer tot het leveren van producten, diensten en het uitvoeren van werken, waarop de voorwaarden van toepassing zijn;

Prestatie: de te verrichten leveringen van producten en/of diensten of uitvoering van werken;

Schriftelijk: brief, fax of e-mail.

2. Toepasselijkheid van de AIV

1. De AIV zijn van toepassing op alle Overeenkomsten waarbij de Opdrachtnemer een Prestatie levert aan SimpleLight

2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van de Opdrachtnemer en/of derden wordt uitdrukkelijk verworpen.

3. In geval van strijdigheid tussen de overeenkomst en de AIV prevaleert de overeenkomst boven de AIV.

4. Als één of meerdere bedingen uit de AIV nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige artikelen onverminderd van kracht.

3. Opdrachtverstrekking en wijzigingen

1. Een Overeenkomst komt tot stand indien een schriftelijke onherroepelijke aanbieding van de Opdrachtnemer door SimpleLight schriftelijk door een daartoe bevoegde persoon is aanvaard of hetgeen overeengekomen is op andere wijze door partijen schriftelijk is bevestigd.

2. Wijziging in de Overeenkomst, daaronder begrepen aanvullend werk en/of meerwerk of inkrimping van de reeds opgedragen Prestaties, komt tot stand, zodra SimpleLight dit schriftelijk aan de Opdrachtnemer kenbaar maakt en de Opdrachtnemer dit schriftelijk heeft bevestigd.

3. Tot meerwerk worden niet gerekend aanvullende werkzaamheden of gewijzigde inzichten die Opdrachtnemer bij het sluiten van de Overeenkomst had behoren te voorzien. Indien een partij meent dat van meer- of minderwerk sprake is, zal zij daarvan zo spoedig mogelijk mededeling doen aan de andere partij. Opdrachtnemer vangt niet aan met meerwerk alvorens hij daartoe schriftelijke opdracht van SimpleLight heeft gekregen.

4. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken kunnen SimpleLight niet binden tenzij deze schriftelijk door SimpleLight aan Opdrachtnemer zijn bevestigd.

4. Prijzen, honorarium en overige kosten

1. De overeengekomen prijzen en tarieven zijn vast en luiden voor zover niet anders overeengekomen in Euro’s exclusief BTW.

2. De voor Diensten overeengekomen vergoedingen omvatten alle door Opdrachtnemer voor een deskundige uitvoering ervan te maken kosten, daaronder ten minste begrepen:

a) gemaakte reis- en verblijfkosten;

b) kosten samenhangend met het keuren van materialen, constructies en installaties;

c) de kosten samenhangend met andere eenvoudige beproevingen of analyses;

d) de kosten van het vermenigvuldigen van overeenkomsten, bestekken, tekeningen, berekeningen, rapporten e.d.;

e) de kosten van aankondigingen per advertentie, porti, telecommunicatie, registratie, kadastrale kosten en andere ver-schotten;

f) de kosten van het gebruik van instrumenten door Opdracht-nemer;

g) de kosten voor onderzoeken, klicmeldingen en aan- en afvoer van (verpakkings)materialen;

h) andere in de Overeenkomst vastgelegde kosten.

3. Indien zich na het tot stand komen van de Overeenkomst omstandigheden voordoen die bij de totstandkoming van de Overeenkomst niet waren te voorzien en die hun
invloed hebben op prijsbepalende factoren als loonkosten of materiaalprijzen, dan is de Opdrachtnemer niet gerechtigd SimpleLight hiervoor een prijsverhoging te berekenen tenzij partijen schriftelijk anders (zijn) overeen(ge)komen.

4. SimpleLight is onder alle omstandigheden en in elk stadium van de Overeenkomst bevoegd van Opdrachtnemer te verlangen dat deze onverwijld voldoende persoonlijke of zakelijke zekerheid
stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen.

5. Levering en oplevering

1. De Opdrachtnemer is verplicht de Prestatie in de overeengekomen omvang en kwaliteit op de overeengekomen plaats van leve- ring (“franco huis”), op het overeengekomen tijdstip en binnen de gestelde termijn(en) uit te voeren.

2. De producten worden geleverd in deugdelijke verpakkingen.

3. Met de Levering wordt alle voorhanden zijnde documentatie geleverd die bestemd is om de zaken naar behoren te kunnen gebruiken alsmede eventuele kwaliteitskeurmerken of certificaten, alsmede hulpstukken en hulpmaterialen.

4. Voor een geheel of gedeeltelijk vervroegde Prestatie is de toe- stemming van SimpleLight nodig. Wordt die toestemming gegeven dan heeft SimpleLight niettemin het recht de betaling te verrichten conform de in de Overeenkomst vermelde termijn.

5. Zodra de Opdrachtnemer weet of redelijkerwijs zou moeten weten dat hij zal tekortschieten in de nakoming van de Overeen- komst, dient hij daarvan onmiddellijk en zonder vertraging schriftelijk en onder opgave van redenen SimpleLight in kennis te stellen.

6. De Opdrachtnemer is niet bevoegd tot het uitvoeren van deelle- veringen, tenzij SimpleLight en Opdrachtnemer anders zijn overeengekomen. In een dergelijk geval wordt voor de toepassing van deze AIV onder Levering mede een deellevering verstaan.

7. Het nalaten door SimpleLight om binnen een in de Overeen- komst genoemde termijn nakoming van enige bepaling te verlangen, tast het recht om alsnog nakoming te verlangen niet aan tenzij SimpleLight uitdrukkelijk en schriftelijk met de niet- nakoming heeft ingestemd.

8. De eigendom van fabricaten, producten en leveringen gaat over op SimpleLight op het moment van levering of betaling daarvan door SimpleLight, naargelang welke eerder plaatsvindt.

9. Het risico van het geleverde gaat over op SimpleLight op het moment van oplevering van de Prestatie door Opdrachtnemer.

10. Oplevering vindt plaats na schriftelijke acceptatie van het gele verde door SimpleLight.

6. Facturering en Betaling

1. Facturen dienen te worden gestuurd naar SimpleLight, t.a.v. Crediteurenadministratie, Nicolaistraat 78, 2517 TD Den Haag, admin@simplelight.nl.

2. Facturering geschiedt onder vermelding van het referentienum- mer/opdrachtnummer, de naam van de contactpersoon/besteller bij SimpleLight en volledig gespecificeerd volgens de aanwijzingen van SimpleLight.

3. Betaling van de prijs zal plaatsvinden binnen 60 dagen na ontvangst van de volledig en juist gespecificeerde factuur, tenzij an- ders is overeengekomen.

4. Voordat de overeengekomen Prestatie is geleverd, zal een factuur niet in behandeling worden genomen. Prestaties die niet zijn overeengekomen kunnen niet worden gefactureerd.

5. Betaling houdt geen afstand van enig recht uit de Overeenkomst in. SimpleLight is bevoegd hetgeen hij uit welke hoofde dan ook aan Opdrachtnemer verschuldigd is te verrekenen met hetgeen Opdrachtnemer of aan Opdrachtnemer gelieerde vennootschap- pen uit welke hoofde dan ook verschuldigd mocht zijn aan SimpleLight.

6. Overschrijding van een betalingstermijn door SimpleLight of niet- betaling van een factuur op grond van inhoudelijke onjuistheid daarvan of ingeval van ondeugdelijkheid van de gefactureerde Prestaties geeft Opdrachtnemer niet het recht zijn werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen.

7. SimpleLight kan de door Opdrachtnemer verzonden factuur door een door SimpleLight aan te wijzen accountant op inhoudelijke juistheid laten controleren. Opdrachtnemer verleent de betrokken accountant inzage in boeken en bescheiden en verstrekt hem alle gegevens en informatie die deze verlangt. De controle is vertrouwelijk en strekt zich niet verder uit dan voor het verifiëren van de facturen is vereist.

7. Verplichtingen van de Opdrachtnemer

1. De Opdrachtnemer dient specificaties, tekeningen en overige documentatie die hij ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst van SimpleLight heeft ontvangen, voor het sluiten van de Overeenkomst, te controleren op volledigheid en juistheid en SimpleLight onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele onjuistheden en onvolledigheden.

2. Tot de normale werkzaamheden van Opdrachtnemer behoort het toetsen van de eigen producten door de Opdrachtnemer almede de door SimpleLight aangeleverde producten alsvorens deze worden
verwerkt verwerkt c.q. opgeleverd en het registreren van deze uitgevoerde toetsingen.

3. De Opdrachtnemer vrijwaart SimpleLight tegen aanspraken op vergoeding van schade van derden die verband houden met de werkzaamheden van Opdrachtnemer.

4. De Opdrachtnemer garandeert de deugdelijkheid van het door hem geleverde voor de duur van ten minste 24 maanden na oplevering. De Opdrachtnemer garandeert dat de door of namens hem te verrichten Prestaties voldoen aan de in de Overeenkomst vastgelegde voorwaarden en specificaties, dat deze op een vak- bekwame wijze volgens het overeengekomen tijdschema worden uitgevoerd, dat deze vrij zijn van gebreken en rechten van derden, dat deze geschikt zijn voor het doel waarvoor zij bestemd zijn en dat deze niet vervaardigd zijn met behulp van kinderarbeid, zoals gedefinieerd in de ILO resolutie 182. Voorts garandeert de Op- drachtnemer dat de uitvoering van hetgeen is overeengekomen geschiedt in overeenstemming met vigerende wet- en regelgeving en beschikkingen van overheidswege. De Opdrachtnemer vermijdt alles wat de uitvoering van de Prestatie(s) kan schaden.

5. De Opdrachtnemer staat in voor de kwaliteit en integriteit van degene(n) die namens de Opdrachtnemer belast is/zijn met de uitvoering van de Overeenkomst.

6. De Opdrachtnemer houdt SimpleLight op de hoogte van de uitvoering van de overeenkomst, waaronder de financiële aspecten, en geeft hem tijdig inlichtingen.

8. Keuringen

1. SimpleLight heeft het recht geleverde zaken of het resultaat van verrichte Diensten bij Levering of voltooiing te (laten) inspecteren of keuren.

2. De kosten van inspectie of keuring komen ten laste van Opdrachtnemer indien SimpleLight het geleverde of verrichte afkeurt.

3. Als bij inspectie of keuring blijkt dat het geleverde of verrichte niet voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen kan SimpleLight kiezen uit de volgende mogelijkheden:

a) SimpleLight kan binnen een door hem te stellen redelijke termijn verbetering of herstel verlangen zonder dat de Op- drachtnemer aanspraak kan maken op vergoeding;

b) SimpleLight kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk geheel of gedeeltelijk beëindigen, conform artikel 14 van deze AIV. Daarnaast behoudt SimpleLight zich de overige rechten uit de overeenkomst voor.

4. Het risico en/of de gevolgen van de afgekeurde Prestatie rust op de Opdrachtnemer vanaf de dag waarop SimpleLight een melding aan de Opdrachtnemer heeft gedaan.

9. Geheimhouding en communicatie

1. De Opdrachtnemer, zijn werknemers en degenen die door de Opdrachtnemer eventueel zijn ingehuurd, zijn verplicht tot volledige geheimhouding ten aanzien van alle gegevens die hen uit hoofde van de relatie met SimpleLight ter kennis zijn gekomen.

2. De Opdrachtnemer vrijwaart SimpleLight tegen schade die hij lijdt door inbreuk op de geheimhoudingsplicht door degenen die door de Opdrachtnemer zijn ingehuurd. De verplichting tot geheimhouding blijft ook na Levering onverminderd van kracht.

3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SimpleLight zullen de Opdrachtnemer en degenen die door de Opdrachtnemer zijn ingehuurd via geen enkel medium in advertenties of publicaties of op welke andere wijze dan ook, verwijzen naar een Overeenkomst met of een Prestatie voor SimpleLight.

4. De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de personen, die zijn belast met de uitvoering van de Overeenkomst, worden geïnformeerd over de hiervoor bedoelde geheimhoudingsplicht. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de – andere partij, zal ieder der partijen informatie en gegevensdragers die hem ter beschikking staan niet aan derden kenbaar maken.

5. De verplichtingen genoemd in de voorgaande leden gelden niet voor zover de betreffende informatie:

a) aantoonbaar reeds in het bezit was van één van de partijen op het moment dat die informatie aan die partij werd verstrekt.

b) van algemene bekendheid is of is geworden en deze bekendheid niet het gevolg is van de niet-nakoming door één der partijen van de verplichting als omschreven in dit artikel.

c) zonder verplichting tot geheimhouding is meegedeeld aan één der partijen door een derde die het recht had die informatie te verstrekken.

d) met toestemming van SimpleLight aan derden ter beschikking wordt gesteld, al dan niet onder voorwaarden.

e) op grond van een wettelijke verplichting dient te worden verstrekt aan derden, dan wel openbaar dient te worden gemaakt.

6. Alleen na toestemming van SimpleLight mag door de Opdrachtnemer rechtstreeks contact worden onderhouden met overige bij de Overeenkomst betrokken partijen.

10. Overdracht van rechten en verplichtingen

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SimpleLight mag de leverancier zijn rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk overdragen aan derden. SimpleLight heeft het recht aan haar toestemming voorwaarden te verbinden.

Voor het inschakelen van een onderaannemer is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van SimpleLight.

11. Aansprakelijkheid

1. De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade ontstaan ten tijde of ten gevolge van de uitvoering van de Prestatie.

2. Indien SimpleLight zich genoodzaakt ziet de Prestatie van de Opdrachtnemer – geheel of gedeeltelijk – zelf te verrichten, dan zal de Opdrachtnemer alle van belang zijnde en bij hem beschikbare en hem toekomende gegevens, onverwijld aan SimpleLight om niet doen toekomen.
Het vorenstaande onverminderd het recht van SimpleLight om van de Opdrachtnemer vergoeding te vorderen van eventuele kosten, schade en interesten verband houdend met de overname van werkzaamheden van de Opdrachtnemer.

3. Een situatie als omschreven in lid 2 van dit artikel leidt tot een toerekenbare tekortkoming van de zijde van Opdrachtnemer in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen. Een dergelijke tekortkoming geeft SimpleLight de bevoegdheid de Overeen- komst te beëindigen zonder schadeplichtig te worden.

4. Indien het resultaat van de verrichte werkzaamheden na de uitvoering van de Overeenkomst niet blijkt te voldoen aan het- geen is overeengekomen, dan is de Opdrachtnemer verplicht op zijn kosten binnen een redelijke termijn al hetgeen te doen dat redelijkerwijs mogelijk is om alsnog het overeengekomen resultaat te bereiken.

5. Indien de Opdrachtnemer zijn verplichting(en) niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is opdrachtnemer van rechtswege in verzuim en dan heeft SimpleLight het recht om voor rekening en risico van de Opdrachtnemer al hetgeen te (laten) doen om alsnog het overeengekomen resultaat te bereiken. SimpleLight heeft ditzelfde recht als gezien zijn belangen redelijkerwijs niet van hem verlangd kan worden af te wachten of de Opdrachtnemer alsnog in staat is om zijn verplichtingen na te komen.

12. Boete

1. Indien er sprake is van enige toerekenbare tekortkoming van de Prestatie aan de kant van de Opdrachtnemer, is de Opdrachtne- mer aan SimpleLight na verloop van een daartoe gestelde termijn, onder rechterlijke tussenkomst, een boete verschuldigd van 0,5 % met een minimum van € 250,00 van de totale dan wel maximale prijs die met de Overeenkomst is gemoeid, vermeerderd met de BTW, voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt.

2. Indien nakoming, anders dan door overmacht, blijvend onmogelijk is geworden, is de boete onmiddellijk in haar geheel verschuldigd.

3. De boete komt SimpleLight toe, onverminderd alle andere rechten of vorderingen, daaronder mede begrepen:

a) zijn vordering tot nakoming van de overeengekomen verplichting tot het verrichten van de diensten;

b) zijn recht op schadevergoeding.

4. De boete wordt verrekend met de door SimpleLight verschuldigde betalingen, ongeacht of de vordering tot betaling daarvan op een derde is overgegaan.

13. Verzekering

1. De Opdrachtnemer heeft zich afdoende verzekerd en houdt zich verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid, bedrijfsaansprakelijkheid en andere aansprakelijkheden die van toepassing zijn.

2. De Opdrachtnemer overlegt op verzoek van SimpleLight terstond inzage in de polis(sen) en de bewijzen van premiebetaling. De Opdrachtnemer beëindigt niet, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SimpleLight, de verzekeringsovereenkomsten dan wel de condities waaronder deze zijn aangegaan. Evenmin wijzigt de Opdrachtnemer het verzekerde bedrag ten nadele van SimpleLight zonder bedoelde toestemming. De door de Opdrachtnemer verschuldigde verzekeringspremies worden geacht in de overeengekomen prijzen en tarieven te zijn begrepen.

3. De Opdrachtnemer cedeert bij voorbaat alle aanspraken op uitkeringen van verzekeringspenningen, als bedoeld in het eerste lid en voor zover betrekking hebbende op schade, waarvoor de Opdrachtnemer op grond van deze overeenkomst jegens SimpleLight aansprakelijk is.

14. Tussentijdse beëindiging van Overeenkomst

1. Indien, door welke oorzaak dan ook, de voortgang van de Prestatie door of voor risico van SimpleLight wordt vertraagd of wordt stilgelegd, dan kan geen aanspraak worden gemaakt op gederfde inkomsten of vertragingsschade. Opdrachtnemer vrijwaart SimpleLight voor enige aansprakelijkheid hieromtrent.

2. SimpleLight kan, om welke reden dan ook, de Overeenkomst schriftelijk te allen tijde opzeggen. Tussen SimpleLight en Opdrachtnemer zal alsdan afrekening plaatsvinden op basis van de door de Opdrachtnemer ter zake van de uitvoering van de onderhavige opdracht verrichte werkzaamheden en in redelijkheid gemaakte kosten en van de voor de uitvoering van de opdracht in redelijkheid voor de toekomst reeds aangegane verplichtingen. SimpleLight hoeft Opdrachtnemer op generlei wijze anderszins schadeloos te stellen voor de gevolgen van de opzegging van de Overeenkomst.

3. SimpleLight kan de overeenkomst schriftelijk ontbinden, indien Opdrachtnemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, Opdrachtnemer zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, de onderneming van Opdrachtnemer wordt geliquideerd of overgenomen, Opdrachtnemer zijn onderneming staakt, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Opdrachtnemer beslag wordt gelegd, Opdrachtnemer een fusie of splitsing aangaat of wordt ontbonden, de Opdrachtnemer een of meer medewerkers van SimpleLight een op geld waardeerbaar voordeel gunt of heeft gegund, dan wel Opdrachtnemer anders- zins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.

4. Voor de beëindiging van de Overeenkomst als weergegeven in dit artikel is geen rechterlijke tussenkomst of nadere ingebrekestel- ling vereist. De beëindiging van de Overeenkomst geeft de Opdrachtnemer geen recht op schadevergoeding in enige vorm of hoe dan ook genaamd. SimpleLight behoudt zijn rechten uit de Overeenkomst, de bepalingen van deze AIV blijven onverkort van kracht. Zijn door SimpleLight vooruitbetalingen gedaan dan dienen deze onmiddellijk aan SimpleLight te worden teruggestort als ware deze onverschuldigd betaald. De Opdrachtnemer kan geen beroep op verrekening doen.

15. Intellectuele eigendomsrechten en gebruiksrechten

1. Alle intellectuele (eigendoms)rechten, welke kunnen of zullen worden uitgeoefend – waar en wanneer dan ook – zowel ten behoeve van gebruik als ten behoeve van exploitatie door SimpleLight en/of van alle door de Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst geleverde Prestaties, berusten bij SimpleLight, tenzij anders is overeengekomen.

2. De rechten van de Opdrachtnemer worden op grond van deze bepalingen door de Opdrachtnemer aan SimpleLight overgedragen, welke overdracht terstond na het ontstaan van die rechten door SimpleLight wordt aanvaard.

3. Voor zover voor de overdracht van dergelijke rechten een nadere akte zou zijn vereist, machtigt de Opdrachtnemer SimpleLight onherroepelijk om een zodanige akte op te maken en namens de Opdrachtnemer te ondertekenen, onverminderd de verplichting van de Opdrachtnemer om op eerste verzoek van SimpleLight aan de overdracht van zodanige rechten zijn medewerking te verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen.

4. De Opdrachtnemer machtigt SimpleLight hierdoor onherroepelijk om de overdracht van deze intellectuele (eigendoms)rechten in de desbetreffende registers te doen inschrijven.

5. Onder de in lid 1 bedoelde rechten zijn – zonder dat deze opsomming als limitatief kan worden opgevat – mede begrepen:

a) alle handelingen, waaronder de permanente of tijdelijke reproductie van een deel of het geheel of een bewerking van in- formatie, resultaten, prestaties en informatiedragers, die nodig of nuttig zijn met het oog op datgene waartoe deze beoogd en/of geschikt is of blijkt of kan zijn;

b) het daartoe laden, in beeld brengen, uitvoeren, overbrengen en opslaan van of bewerkingen daarvan van digitale informatie met het oog op onderhoud, verbeteren van fouten, virusbestrijding, aanbrengen van mogelijke verbeteringen, het overbrengen naar een andere omgeving, het koppelen en/of het interoperabel maken met andere hardware en systeemprogrammatuur en andere programmatuur, het wijzigen van parameters, het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van beveiligingen, het vervaardigen, opslaan, wijzigen van (reserve)kopieën, het onderzoeken en testen van de informatiedrager.

6. De Opdrachtnemer doet hierbij afstand jegens SimpleLight van alle eventueel aan hem, de Opdrachtnemer, toekomende zogenaamde persoonlijkheidsrechten, in die mate als de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. De Opdrachtnemer doet, hiertoe gevolmachtigd, ook namens het aan zijn zijde betrokken personeel, afstand jegens SimpleLight van alle eventueel aan deze personeelsleden toekomende zogenaamde persoonlijkheidsrechten, in die mate als de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat.

7. Indien tussen partijen een verschil van mening bestaat over de eigendom van informatiedragers, respectievelijk de intellectuele (eigendomsrechten) daarvan, wordt ervan uitgegaan dat die eigendom bij SimpleLight berust tot tegenbewijs, te leveren door de Opdrachtnemer.

8. SimpleLight is gerechtigd, indien derden SimpleLight ter zake van schending van intellectuele (eigendoms)rechten aansprakelijk stellen, de overeenkomst schriftelijk, buiten rechte, geheel of gedeeltelijk, te ontbinden. Van zijn recht tot ontbinding van de overeenkomst zal SimpleLight geen gebruik maken dan na voor- afgaand overleg met de Opdrachtnemer.

9. De Opdrachtnemer vrijwaart SimpleLight voor aanspraken van derden terzake van (eventuele) inbreuk op intellectuele (eigen- doms)rechten van derden, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot kennis, zogenaamde persoonlijkheidsrechten, alsmede aanspraken met betrekking tot know how, ongeoorloofde mededinging en dergelijke daaronder begrepen. De Opdrachtnemer treft op zijn kosten alle maatregelen, die kunnen bijdragen tot voorkoming van stagnatie en tot beperking van de te maken extra kosten en/of te lijden schade als gevolg van bedoelde inbreuken.

16. Overmacht

Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, ziekte van personeel, stakingen verlate aanlevering of ongeschiktheid van voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde goederen, liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van Opdrachtnemer of tekortschieten van door hem ingeschakelde derden.

17. Voortdurende verplichtingen

Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de overeenkomst voort te duren, behouden nadien hun werking. Tot deze verplichtingen behoren onder meer: vrijwaring voor schending van intellectuele eigendomsrechten, geheimhouding, cessie van verzekeringspenningen, geschillenbeslechting, domiciliekeuze en toepasselijk recht.

18. Duurzaamheid en Veiligheid

Opdrachtnemer verstrekt binnen 30 dagen na een verzoek daartoe van SimpleLight om niet jaarlijks een berekening volgens ISO 14064-1 van de directe en indirecte CO2-emissies (scope 1&2 CO2 emissies uit de CO2-prestatieladder) aan SimpleLight. De juistheid van deze berekening heeft ten minste een “beperkte mate van zekerheid” en wordt door Opdrachtnemer aangetoond middels een verificatie vol- gens ISO 14064-3, uitgevoerd door een onafhankelijke certificerende instelling, welke is geaccrediteerd conform ISO 14065. Opdrachtnemer verstrekt, indien VCA gecertificeerd, binnen 30 dagen na een verzoek daartoe van SimpleLight, om niet, jaarlijks een berekening van de Injury Frequency rate (IF-rate) en het aantal ongevallen met verzuim.

19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Tenzij anders overeengekomen is Nederlands recht van toepassing op de Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen.

2. In geval van een dispuut is de rechter te Den Haag bevoegd daarvan kennis te nemen.

3. In afwijking van lid 2 van dit artikel is SimpleLight bevoegd te beslissen of een geschil wordt beslecht middels arbitrage.