Go to top
Sales & Delivery
Verkoop & Levering

SimpleLight Maakt De Keuze Voor Energiezuinige Verlichting Makkelijker|Eenvoudig|Simpel!

GENERAL TERMS & CONDITIONS | ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1. Algemeen

1. Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van “SimpleLight” en op alle overeenkomsten met SimpleLight.

2. Waar in deze Voorwaarden wordt gesproken van “koper”, wordt hieronder verstaan iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon, die in de uitoefening van een beroep of bedrijf een
overeenkomst met SimpleLight heeft gesloten of wenst te sluiten en tevens hun vertegenwoordigers en gemachtigden evenals hun rechtsopvolgers.

3. Waar in deze Voorwaarden wordt gesproken van “schriftelijk” wordt hieronder louter en uitdrukkelijk verstaan: ondertekend door degene(n) die statutair bevoegd is/zijn om de betreffende partij rechtsgeldig te vertegenwoordigen, tenzij het begrip “schriftelijk” uitdrukkelijk en ondubbelzinnig anders is omschreven.

4. Algemene voorwaarden van koper zijn slechts geldig indien en voor zover zij door SimpleLight uitdrukkelijk zijn aanvaard en deze aanvaarding schriftelijk aan koper is bevestigd.

5. Wijzigingen en aanvullingen op enige bepaling in deze Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover zij door SimpleLight zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de met betrekking tot onderliggende overeenkomst.

Artikel 2. Aanbiedine:en / Offertes

1. Aanbiedingen en/of offertes uitgebracht door SimpleLight binden SimpleLight niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order. De door SimpleLight uitgebrachte aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend en kunnen niet leiden tot enige verplichting voor SimpleLight.

2. Aanbiedingen en/of offertes zijn onverminderd artikel 2.1 enkel geldig indien deze schriftelijk zijn gedaan en gedurende de in de aanbieding en/of offerte vermelde termijn. Indien de aanbieding en/of offerte geen termijn vermeldt, is de aanbieding en/of offerte geldig gedurende 45 kalenderdagen.

3. Alle opgaven door SimpleLight van getallen, gewichten, kleuren, onderdelen, maten en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. SimpleLight kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen en aldus kan op voornoemde aanduidingen van de producten geen beroep worden gedaan door koper. Getoonde of verstrekte modellen, monsters of tekeningen zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten.

Artikel 3. Orders

1. Orders (dat wil zeggen: iedere opdracht van koper aan SimpleLight) worden schriftelijk gedaan. Onder schriftelijk wordt in dit specifieke artikellid verstaan de berichten die per brief, per fax, per e-mail of via SimpleLight online zijn verstuurd.

2. Een overeenkomst komt, onverminderd artikel 3.4, slechts tot stand indien en voor zover SimpleLight een order schriftelijk aanvaardt.

3. Alle overeenkomsten worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat koper aan de verplichtingen uit hoofde van eerder tussen SimpleLight en koper gesloten overeenkomst(en) heeft voldaan.

4. Annulering door koper van de door SimpleLight aanvaardde order, of van een order waaraan door SimpleLight al uitvoering is gegeven, kan slechts plaatsvinden met schriftelijke instemming van SimpleLight en voor zover SimpleLight voor eventuele schade door koper schadeloos gesteld wordt. Indien het producten betreft die speciaal voor koper vervaardigd of bij een derde besteld zijn is annulering of teruggave niet mogelijk, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Voorwaarden.

Artikel 4. Levering/ overgang van risico

1. Levering geschiedt volgens ICC Incoterms 2010 EXW.

Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden zodra de producten aan koper zijn aangeboden en koper (dan wel diens medewerker) deze voor ontvangst heeft ondertekend. Indien en zodra koper (dan
wel diens medewerker) voor de ontvangst van de door SimpleLight aangeboden producten heeft getekend, doch indien die aflevering naar discrete beoordeling van SimpleLight onmogelijk is gebleken, is het risico van de producten op koper overgegaan.

2. Indien aflevering van de producten door SimpleLight onmogelijk is gebleken (dat naar het discrete oordeel van SimpleLight) is koper zonder ingebrekestelling in verzuim en is koper gehouden alle daaruit voortvloeiende schade te vergoeden. SimpleLight is in dat geval gerechtigd de producten voor rekening en risico van koper bij SimpleLight op te slaan onverminderd de verplichting van koper het verschuldigde factuurbedrag op de vervaldag te voldoen en overigens onverminderd het gestelde in artikel 9 over eigendomsvoorbehoud.
SimpleLight kan er ook voor kiezen de producten door te leveren aan derden, met dien verstande dat koper, los van de ontstane schade en opslagkosten zoals hiervoor genoemd, het verschil in de factuurprijzen voor zijn rekening neemt.

3. SimpleLight heeft te allen tijde het recht om in gedeelten te leveren en elk gedeelte afzonderlijk te factureren. In dergelijke gevallen zal iedere gedeeltelijke levering een aparte overeenkomst inhouden die onder dezelfde voorwaarden is aangegaan als de originele overeenkomst. Koper is niet gerechtigd betaling op te schorten vanwege overschrijding van de levertijd van (een deel van) de producten.

Artikel 5. Levertijd

1. De opgave van de afleveringstermijn geschiedt bij benadering, is niet bindend voor SimpleLight en is gebaseerd op de ten tijde van deze opgave voor SimpleLight geldende omstandigheden. Deze afleveringstermijn zal door SimpleLight zo veel mogelijk in acht worden genomen.

2. Indien SimpleLight voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door koper moeten worden verstrekt, kan de aflevertermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn bij SimpleLight.

3. Bij overschrijding van de aflevertermijn heeft koper geen recht op enige schadevergoeding of compensatie anderszins. Koper heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 6. Prijzen en betaling

1. De prijzen voor de aangeboden producten en/of diensten worden vermeld in Euro´s (€). Prijzen zijn altijd exclusief BTW/omzetbelasting en exclusief eventuele overige belastingen en/of heffingen, tenzij anders wordt vermeld of schriftelijk overeengekomen. Eventuele afhandeling- en/of verzendkosten worden gescheiden in rekening gebracht.

2. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de overeenkomst voor SimpleLight geldende omstandigheden. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft SimpleLight het recht de daaruit voorvloeiende kosten aan koper door te berekenen door een prijsverhoging. Indien dit aan de orde is, zal SimpleLight koper zo spoedig mogelijk de wijzigingen doorgeven.

3. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken tussen SimpleLight en koper geschiedt de betaling van het door koper krachtens overeenkomst verschuldigde, bij een eerste overeenkomst tussen SimpleLight en koper op basis van betaling vóór levering door middel van bank overboeking vooraf of levering onder rembours.

SimpleLight hanteert een 50/50 regeling voor opvolgende leveringen. Dat wil zegge dat 50% van de opvolgende factuur vooraf voldaan dient te worden inclusief de daarbij behorende BTW, voordat SimpleLight bij zijn fabrikant/importeur de bestelling doet. De resterende 50% dient voldaan te worden 10 werkdagen na ontvangst van de goederen door de klant. Deze regeling blijft van kracht voor alle opvolgende facturen. Na toestemming van SimpleLight zal koper de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, binnen 30 dagen na factuurdatum aan SimpleLight betalen, tenzij een andere betalingstermijn uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Alle betalingen zullen, ter keuze van SimpleLight, ter hare kantore of op een door haar nader aan te wijzen bankrekening worden gedaan. In het geval ten kantore van SimpleLight wordt betaald, zal dit geschieden in contanten.

4. Door het enkele verstrijken van de (al dan niet verkorte) betalingstermijn is koper, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim en zijn de vorderingen van SimpleLight op koper direct opeisbaar.

5. Koper is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke handelsrente (zoals bedoeld in artikel 6:119a BW) vermeerderd met een opslag van 2% (twee procent).

6. Indien koper ten opzichte van SimpleLight van enige verplichting in verzuim is, is hij verplicht SimpleLight de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten – daaronder begrepen de kosten van juridische bijstand en advies voorafgaande aan de procedure – volledig te vergoeden.

Artikel 7. Inspectie en klachten

1. Klachten over de producten moeten door koper onverwijld doch uiterlijk binnen 10 kalenderdagen na aflevering van de producten schriftelijk (dat wil in dit specifieke artikellid zeggen: per brief, per e-mail of per fax) aan SimpleLight worden gerapporteerd, dat op straffe van verval van het recht tot reclameren. Deze rapportage dient minstens aan te geven waar en wanneer het product is gekocht, dient te worden voorzien van de originele aankoopbon van de levering aan de eindgebruiker en dient de reden van de aanspraak gemotiveerd te vermelden. Verder bevat de rapportage, voor zover mogelijk, het serienummer van het product en het factuurnummer.

2. SimpleLight is niet verplicht klachten over afwijkingen betreffende de afgeleverde producten die hem later dan 10 kalenderdagen na ontvangst van de producten door de koper bereiken, in behandeling te nemen.

3. Na het constateren van enig gebrek is koper verplicht om het gebruik, de bewerking en/of de verwerking van de betreffende producten onmiddellijk te (doen) staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.

4. Koper zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door SimpleLight in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van het gebruik, de bewerking en/of verwerking.

5. Indien koper geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is voor SimpleLight, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft koper geen aanspraken ter zake. Indien de klacht ongegrond is gebleken door SimpleLight, dan zullen de kosten van het onderzoek van de klacht voor rekening van koper komen.

6. Aan het in behandeling nemen van een klacht kan koper geen rechten ontlenen.

7. Het staat koper niet vrij de producten te retourneren, voordat SimpleLight daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is gereclameerd zijn de redelijke kosten van retournering voor rekening van SimpleLight.

8. Indien koper tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een product, is de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt tot in het artikel 8 en 14 bepaalde.

Artikel 8. Verplichtingen SimpleLight

1. SimpleLight verklaart dat haar producten de eigenschappen bezitten die de koper en eindgebruiker daarvan gelet op de door SimpleLight ter zake verstrekte informatie over gebruik, kwaliteit en prestaties mag verwachten (conformiteit), mits deze producten normaal en zorgvuldig worden gebruikt en alle voor het gebruik van de producten gegeven instructies en andere voorschriften opgenomen in de overeenkomst en deze Voorwaarden, stipt en volledig worden nagekomen. Geringe in de branchegebruikelijke afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, onderdelen, kleuren en andere soortgelijke gegevens gelden niet als tekortkomingen en hebben geen invloed op de conformiteit van de geleverde producten. Hieronder wordt in ieder geval verstaan een afwijking – ten voor- of ten nadele van de koper – van de lichttechnische waarde van de producten van hoogstens 5%.

2. Op voorwaarde dat tijdig, correct en in overeenstemming met de bepalingen uit artikel 7 en dit artikel is geklaagd en genoegzaam is aangetoond dat de klacht gegrond is, heeft SimpleLight de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken producten of onderdelen daarvan tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe, dan wel gelijkwaardige vervangende producten of onderdelen, hetzij de betreffende producten deugdelijk te herstellen – en daartoe zo nodig aanpassingen in de te herstellen producten aan te brengen – hetzij (een naar het oordeel van SimpleLight passend gedeelte van) de overeengekomen prijs te restitueren c.q. het gefactureerde bedrag (gedeeltelijk, dat naar oordeel van SimpleLight) te crediteren. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties is ter zake van haar verplichtingen volledig gekweten en is SimpleLight tot geen enkele verdere (schade)vergoeding gehouden.

3. Indien het product geen zichtbaar gebrek of schade vertoont zoals in het voorgaande artikel bedoeld kan koper, met inachtneming van alle bepalingen in dit artikel en artikel 7, uiterlijk binnen de volgende periodes bij SimpleLight een klacht indienen (d.w.z. dat de volledige klacht binnen die periode door SimpleLight is ontvangen) indien koper van mening is dat er sprake is van een non-conformiteit: behuizingen, vervormers en printplaatjes 24 maanden.

4. Koper zal voornoemde garantieperiodes minimaal hanteren richting zijn afnemer(s)/eindgebruiker(s). Al het meerdere komt volledig voor eigen rekening en risico van koper.

5. Koper of een derde kan geen recht op grond van dit artikel doen gelden indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SimpleLight wijzigingen of reparaties aan de producten zijn verricht, niet door SimpleLight geleverde onderdelen zijn aanbracht, de producten voor andere doeleinden zijn gebruikt dan waarvoor zij bedoeld zijn, of de producten aan de andere kant op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.

6. Van garantie is voorts uitdrukkelijk uitgesloten schade ontstaan als gevolg van normaal gebruik c.q. slijtage, waterschade (tenzij en voor zover uitdrukkelijk is aangegeven door SimpleLight dat het product “waterproof” en of “wasserdicht” is, waartoe uitdrukkelijk niet behoort de benaming “water resistant” of een daarmee verwante term) en schade die niet zijn oorzaak vindt in een fabrieksfout.

7. Indien SimpleLight producten aan koper aflevert die SimpleLight van diens toeleveranciers heeft verkregen, is SimpleLight nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van koper gehouden dan waarop SimpleLight ten opzichte van haar toeleveranciers aanspraak kan maken.

8. Bij vervanging of herstel blijven de garantietermijnen van het originele product van kracht en leidt dit niet tot nieuwe garantietermijnen.

9. De zgn. halfwaardetijd van elke afzonderlijke lichtbron van de producten wordt op verzoek van koper nader door SimpleLight gespecificeerd.

10. Indien in een product meerdere LED’ s verwerkt zijn, levert een uitvalpercentage van 5% of minder van het aantal LED’ s geen non-conformiteit op.

Artikel 9. Eigendom

1. Door SimpleLight geleverde producten blijven het uitsluitend eigendom van SimpleLight, zolang door koper niet volledig is voldaan aan alle verplichtingen, waaronder betalingsverplichting(en), die krachtens de tussen SimpleLight en koper gesloten overeenkomst(en) op koper rust(en) c.q. zullen rusten. Eerst na volledige nakoming van alle verplichtingen, waaronder de betalingsverplichting(en) door koper tegenover SimpleLight gaat de eigendom der producten over op koper.